انواع کتمان درآمد ها از نظر سازمان مالیاتیعدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره) اقتصادی…