بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

مقدمه:

مولفه هاي جز دستمزد وجود دارند كه نيروي كار برتر را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازل كالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را حفظ مي نمايند همچنين در توسعه و اقتصاد كشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پيشرفت را تضمين مي كند. چه بسا كشورهايي كه با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله كشور هاي با درآمد كم و اقتصاد ضعيف تك محصولي به شمار مي روند و كشورهاي كه با فقر منابع طبيعي داراي اقتصادي كار آمد و تاثير گذار مي باشند و البته فاكتور اصلي و مهم ديگري به نام مديريت نيز به كمك مي آيد.

مديريتي، يك مديريت صحيح محسوب مي شود كه يك مديريت موثر مي باشد. مديريت موثر جزء منابع اصلي توسعه ملتها شده است و مهمترين منابع لازم براي توسعه ملتها است. اعمال مديريت توسط مدير در موفقيعت يك سازمان نقش بسزايي دارد هر چه سازمان پيچيده تر باشد نقش مديريت دشوار تر خواهد شد. مديريت يعني تصميم گيري در زمان مناسب با افراد مناسب در جاي كه فعاليت در آن جريان دارد.

مديران موثر، رهبران موثري هستند كه با اعمال مديريت اصلي و كار آمد خود مي تواند نقش به سزايي در جامعه از طريق مشاركت در صنايع و ارائه خدمت مطلوب ايفاء نمايند و مديران موثر و موفق مديرانی هستند كه ملبس به جامعه علم و تجربه باشند ديگر زمان آن كه مدير در يك برج بلند و لوكس بنشيند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپري گرديده است حال زمان آن فرا رسيده است.

۳,۵۰۰ تومان
تعداد :

توضیحات

دانلود تحقیق درباره بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

از اوایل دهه ۱۹۶۰ پیشرفت های در خور توجهی در کاهش نرخ حوادث و بیماریهای شغلی صورت گرفته است با وجود این امروزه ایمنی به ویژه سلامتی روحی کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است ایمنی شامل حفظ و حمایت کارکنان از آسیب های است که از فعالیت ها و حوادث مربوط به شغل ناشی می شود سلامتی شامل حفظ کارکنان از بیماریی ها روانی و جسمانی که در این محدود به وجود می آید برکاهش رضایت شغلی و عملکرد فردی و سازمانی تاثیر می گذارد. برنامه های ایمنی برای بهبود روحیه کارکنان و توجه به قوانین دولتی و صرفه جویی در هزینه ها انجام می گیرد. حوادث به دلیل شرایط کاری نا امن و رفتار های کاری ناامن به وجود می آید بعضی افراد طبق تحقیقات موجود بیشتر از سایرین مستعد ایجاد حادثه هستند.

برنامه های ایمنی با استفاده از دوخط مشی اساسی تدوین می گردد. خط مشی اول بر نگرش کارکنان و خط مشی دوم بر محیط کاری ایمن تاکید می ورزد. برای ایجاد و توسعه برنامه های ایمنی اقدامات زیر انجام می گردد.

تجزیه و تحلیل شغل برای ایمنی، تحقیقات ایمنی، آموزش عمومی، آموزش مهارت، طراحی و مهندسی دستگاه، شیوه های پوشش و حراستی، برنامه های انگیزشی ایجاد و توسعه اجرای قوانین محکم.

برنامه های بهبود سلامتی کارکنان، فقط شامل خدمات بهداشتی و درمان نمی گردد. بلکه متوجه مسائل روحی و روانی کارکنان می باشد مهم ترین مساله ای که کارکنان با آن مواجهند استرس است که قسمت زیادی از زندگی شخصی و شغلی کارکنان را در بر می گیرد. فشار عصبی یا استرس حالتی است در انسان که در مقابل محرک های ناسازگاری بیرونی بروز می کند فشار عصبی در سطح پایین یاری دهنده ی زندگی است و موجب بهبود عملکرد می شود. اما در سطح بالا موجب می شود. منابع ایجاد فشار عصبی به دو گروه تقسیم می شوند نابودگی زندگی می شود. یکی مربوط به شغل و دیگری مربوط به زندگی شخصی می باشد.

عوامل مربوط به شغل عبارتند از:

تقاضا های شغلی، تعارض در نقش، ابهام در نقش، وظایف بسیار سنگین و یا بسیار سبک، عدم مشارکت در تصمیم گیری، شرایط فیزیکی کار، فرهنگ سازمانی، همچنین بسیاری مسائل و مشکلات موجود در خانواده موجب فشار عصبی می شوند.

به منظور مدیریت و کنترل فشار عصبی اقداماتی را خود افراد و اقداماتی را مدیران انجام می دهند اقدامات فردی عبارت است از: تقویت ایمان، هدف گرایی آموزش و کسب مهارتهای شغلی، تغییر واکنش های رفتاری و ادراکی، ارتباطات صمیمی پرهیز از اشتغال به چند شغل، ورزش و استراحت، استفاده از کمکهای روانپزشکی مدیران هم به پرورش فرهنگ سازمانی، هدایت و حمایت کارکنان، طراحی نظام حقوق مناسب و انگیزشی، تغییر در ماهیت مشاغل، مشارکت دادن افراد، بهبود ارتباطات و سایر اقدامات لازم، با توجه به علت بروز استرس می پردازند.

نظام حقوق و مزایا

شرح شغل:

برای تنظیم شرح مشاعل فرم استانداری وجود ندارد و بر حسب نیاز و ساختار از سازمانی تا سازمان دیگر متفاوت می باشد البته روند تنظیم شرح شغل به سوی قابل انعطاف کردن وظایف و مسئولیت ها سوق پیدا کرده است.

معمولا در شرح شغل ها: عنوان شغل، منظوراز ایجاد شغل، شرح وظایف عمده، میزان اختیارات که طبعاَ مسئولیت ها را مشخص می کنند و بعضاً شرایط کار منظور می شود.

معمولا ارزشیابی شغل را به دو صورت شرح زیر تعریف می کنند.

الف: تعیین مشخصات هر شغل یا گروه مشاغل با یک سیستم معین برای سنجش واقعی ارزش آنها از طریق طبقه بندی و درجه بندی و مقایسه آنها با یک دیگر.

ب: تجزیه و تحلیل مقایسه و تعیین ارزش نسبی عوامل تشکیل دهنده مشاعل که هدف از آن برقراری ارتباط منفی بین کیفیت وظایف، مسئولیت ها و حقوق های پرداختی در سازمان است.

مشاغل را می توان به دو صورت مورد ارزشیابی قرار داد.

۱- مقایسه مشاعل با یگدیگر

۲- مقایسه مشاعل با استانداردهای شغلی

از اوایل دهه ۱۹۶۰ پیشرفت های در خور توجهی در کاهش نرخ حوادث و بیماریهای شغلی صورت گرفته است با وجود این امروزه ایمنی به ویژه سلامتی روحی کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است ایمنی شامل حفظ و حمایت کارکنان از آسیب های است که از فعالیت ها و حوادث مربوط به شغل ناشی می شود سلامتی شامل حفظ کارکنان از بیماریی ها روانی و جسمانی که در این محدود به وجود می آید برکاهش رضایت شغلی و عملکرد فردی و سازمانی تاثیر می گذارد. برنامه های ایمنی برای بهبود روحیه کارکنان و توجه به قوانین دولتی و صرفه جویی در هزینه ها انجام می گیرد. حوادث به دلیل شرایط کاری نا امن و رفتار های کاری ناامن به وجود می آید بعضی افراد طبق تحقیقات موجود بیشتر از سایرین مستعد ایجاد حادثه هستند.

برنامه های ایمنی با استفاده از دوخط مشی اساسی تدوین می گردد. خط مشی اول بر نگرش کارکنان و خط مشی دوم بر محیط کاری ایمن تاکید می ورزد. برای ایجاد و توسعه برنامه های ایمنی اقدامات زیر انجام می گردد.

تجزیه و تحلیل شغل برای ایمنی، تحقیقات ایمنی، آموزش عمومی، آموزش مهارت، طراحی و مهندسی دستگاه، شیوه های پوشش و حراستی، برنامه های انگیزشی ایجاد و توسعه اجرای قوانین محکم.

برنامه های بهبود سلامتی کارکنان، فقط شامل خدمات بهداشتی و درمان نمی گردد. بلکه متوجه مسائل روحی و روانی کارکنان می باشد مهم ترین مساله ای که کارکنان با آن مواجهند استرس است که قسمت زیادی از زندگی شخصی و شغلی کارکنان را در بر می گیرد. فشار عصبی یا استرس حالتی است در انسان که در مقابل محرک های ناسازگاری بیرونی بروز می کند فشار عصبی در سطح پایین یاری دهنده ی زندگی است و موجب بهبود عملکرد می شود. اما در سطح بالا موجب می شود. منابع ایجاد فشار عصبی به دو گروه تقسیم می شوند نابودگی زندگی می شود. یکی مربوط به شغل و دیگری مربوط به زندگی شخصی می باشد.

اطلاعات اضافی

فرمت

word

تعداد صفحات

130

بررسی ها

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که بررسی می کند “بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط