دانلود رایگان پاورپوینت درباره ناهنجاری لب شکری یا شکاف لبلب شکری از شایعترین ناهنجاری ها در نوزاد است که به میزان 1/5 در 1000تولد زنده رخ می دهد.شکاف لب با…